Төслийн хэрэг

#1: OMG-д зориулсан ердийн програмууд

1

# 2: MKQ-д зориулсан ердийн програмууд

2

#3: 5G жижиг эс болон 5G CPE-ийн ердийн хэрэглээ

3

#4: ZigBee Gateway-ийн ердийн програмууд

4

#5: Цахилгаан эрчим хүчний системд зориулсан CM VPN-ийн ердийн хэрэглээ

5

Түлхүүр үг: VPN, KEPCO, DOCSIS, Power Backup, дохиолол илгээх

#6: Робот/машинд зориулсан Wi-Fi үйлчлүүлэгчийн ердийн хэрэглээ

6

Түлхүүр үг: AGV, Robot Arm, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi гүүр

#7: 5G дохионы анализаторын ердийн хэрэглээ

7

Түлхүүр үг: 5G, дохионы анализатор, үндсэн станцын асуулга, сүлжээг түгжих, дохионы код тайлах